Martin Buijsen

Over artsen en hun autonomie

  • Martin Buijsen

Het medisch handelen van de arts is altijd gekenmerkt door autonomie. Hoe deze autonomie binnen het Nederlandse rechtsbestel vorm is gegeven, beschrijft Martin Buijsen in een dit juridisch onderbouwde betoog. Hij geeft aan dat de autonomie van de arts doelgebonden is en constateert dat klinische autonomie haar werkelijke vijand ontmoet in de onwetende individuele beroepsbeoefenaar, de onverschillige gemakzuchtige hulpverlener.

De betekenis van solidariteit in de gezondheidszorg

  • Martin Buijsen

De debatten over de stelselherziening in de gezondheidszorg gaan niet zozeer over de invloedssferen van markt en overheid, vindt Martin Buijsen. De wezenlijke vraagstukken liggen op een dieper niveau. Het werkelijke probleem is dat veel van de jongste initiatieven zich niet of nauwelijks verdragen met deze eigen moraal van de gezondheidszorg. Ze ‘passen’ niet en zijn om die reden ontwrichtend.

Marktwerking versus solidariteit?

Op zoek naar nieuwe evenwichten in de publieke dienstverlening

Redactie: 

Veel nieuwe vraagstukken in samenleving en politieke besluitvorming spelen zich af op het interessante, maar lastige en relevante terrein waar publiek en privaat, overheid en markt elkaar tegenkomen. Onderwijs, zorg, media, volkshuisvesting, welzijn, reïntegratie: overal zijn governance-vragen actueel. Wie is waarvoor, wanneer en in welke mate verantwoordelijk? Zoeken, organiseren en weer opnieuw nadenken zijn aan de orde. 

Inleiding

  • Martin Buijsen
  • Bert Hermans

Op 18 maart 2005 deed de Hoge Raad uitspraak in de zaak Baby Kelly. Naar aanleiding van dit historische arrest organiseerden de Rechts- en Bestuurskundige Afdeling van het Thijmgenootschap en de Wetenschappelijke Kring voor Recht, Ethiek en Gezondheidszorg op 20 mei van dat jaar een symposium over wrongful life aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Dit artikel bevat een inleiding op de problematiek, bijdragen aan het symposium en verdere reflecties.

Onrechtmatig leven

Opstellen naar aanleiding van Baby Kelly

Redactie: 

Vorig jaar deed de Hoge Raad uitspraak in de zaak-Baby Kelly, Nederlands eerste wrongful life-zaak. In dergelijke zaken vordert een kind, geboren met een ernstige handicap, jegens een hulpverlener vergoeding van schade als gevolg van ‘onrechtmatig leven’ (wrongful life). Wrongful life-zaken roepen bijzondere juridische vragen op. Kan leven als schade gelden? Kan leven met niet-leven vergeleken worden? Is leven met een handicap minder waardevol dan niet-leven? Kan het kind zich beroepen op het recht op eigen abortus, op een recht op niet-bestaan?

Inleiding

  • Martin Buijsen
  • Eelke de Jong

In deze bundel wordt de relatie tussen solidariteit en individualisering nader beschouwd, vanuit verschillende perspectieven en op verschillende deelterreinen. Dat is niet gemakkelijk. Want wat is solidariteit? En wat is individualisering?

Solidariteit onder druk?

Over de grens tussen individuele en collectieve verantwoordelijkheid

Redactie: 

Solidariteit met de arme en behoeftige is vaak gezien als een belangrijk element van de christelijke levenswijze en vormt ook een van de beginselen van de christelijke sociale leer. Tegenwoordig wordt deze solidariteit ten minste deels ter discussie gesteld. Critici benadrukken dat de steun die verleend wordt leidt tot passiviteit en misbruik. Of dat deze hulp bij nadere beschouwing hypocriet is omdat degenen die de hulp ontvangen door de gever klein gehouden worden.

Krakend recht en verharde moraal

Maatschappelijke ontwikkelingen en hun invloed op recht en moraal

Redactie: 

Over recht en moraal is tegenwoordig veel te doen. De roep om het herstel van ‘normen en waarden’ in onze samenleving is luid en duidelijk. Daarnaast komt de politiek met voorstellen voor wijzigingen in ons recht die nog maar enkele jaren geleden bij voorbaat kansloos waren. Men denke maar aan preventief fouilleren, het collectieve straat- en buurtverbod, en het opsluiten van meerdere gedetineerden in één cel.

Abonneren op RSS - Martin Buijsen