Nicolette van Gestel

Marktwerking en solidariteit in reïntegratie van bijstandscliënten

  • Nicolette van Gestel
  • Lenie Scholten

In deze bijdrage analyseren Nicolette van Gestel en Lenie Scholten de invloed van de recente marktwerking in de sociale zekerheid en reïntegratie op de uitvoeringspraktijk in gemeentelijke sociale diensten. Centraal staat de vraag in hoeverre marktwerking in reïntegratie een bedreiging vormt voor de solidariteit met bijstandscliënten.

Marktwerking versus solidariteit?

Op zoek naar nieuwe evenwichten in de publieke dienstverlening

Redactie: 

Veel nieuwe vraagstukken in samenleving en politieke besluitvorming spelen zich af op het interessante, maar lastige en relevante terrein waar publiek en privaat, overheid en markt elkaar tegenkomen. Onderwijs, zorg, media, volkshuisvesting, welzijn, reïntegratie: overal zijn governance-vragen actueel. Wie is waarvoor, wanneer en in welke mate verantwoordelijk? Zoeken, organiseren en weer opnieuw nadenken zijn aan de orde. 

Marktwerking en publieke waarden in de arbeidsbemiddeling

  • Nicolette van Gestel

Nicolette van Gestel onderzoekt de gevolgen van de recente privatisering van de Nederlandse arbeidsbemiddeling voor het behartigen van publieke waarden, zoals toegankelijkheid en continuïteit van de dienstverlening en een rechtvaardige behandeling van cliënten. De geschiedenis van de privatisering laat zien dat de keuze voor een grotere rol van de markt op dit terrein voortkwam uit de constatering dat de overheid en de sociale partners er onvoldoende in slaagden om de werkloosheid van ‘moeilijk bemiddelbaren’ aan te pakken.

Abonneren op RSS - Nicolette van Gestel