René Munnik

De plaats van de mens en de ruimte voor God in de technologische cultuur

  • René Munnik

Volgens René Munnik heeft de onzekerheid waarvoor de hedendaagse technologie ons plaatst niet slechts te maken met de verwarring of vervaging van de grens tussen mens en techniek. De verwarring hangt ook samen met het feit dat de techniek, die eeuwenlang constitutief is geweest voor het zelfbegrip van mens en religie – het schrift, de tekst, het boek – een statuswijziging ondergaat, door de huidige dominantie van het informatieparadigma.

Inleiding

  • René Munnik

Wat zijn in ons technologisch bestel de plek van de mens en de ruimte voor God? Wat betekenen begrippen als (menselijke) ‘natuur’ en ‘vrijheid’? Welke toekomstverwachtingen – zowel hoop als angst – worden door het technologisch bestel gevoed? En hoe reëel zijn die? In hoeverre zijn religie en religiositeit ‘thuis’ binnen een technologische cultuur?

God, mens en techniek

Over religieuze existentie in een technologische cultuur

Redactie: 

Techniek is een dominant kenmerk van onze cultuur. Arbeid, onderwijs, gezondheidszorg en vrijetijdsbesteding zijn niet meer denkbaar zonder hun technische voorwaarden. Maar techniek is niet slechts een middel waarover wij kunnen beschikken; technologische ontwikkelingen sturen ook ons handelen en onze kijk op de werkelijkheid. Kortom, we zijn verwikkeld in een technologisch bestel.

Voormoderne voorstellingen van het Nieuwe Jeruzalem en laatmoderne avonturen in cyberspace

  • René Munnik

René Munnik schetst de voorstellingen van het leven in het hiernamaals, zoals die te vinden zijn in een lange theologisch-eschatologische traditie, waar auteurs bij horen als Augustinus, Thomas van Aquino, Jan van Ruusbroec en Dante Alighiere. Munnik betoogt dat de eigenschappen die door deze auteurs aan het ‘verheerlijkte lichaam’ worden toegeschreven een opvallende en merkwaardige parallellie vertonen met de eigenschappen van lichamen in cyberspace.

Abonneren op RSS - René Munnik