Beleidsplan Thijmgenootschap 2018

Algemeen

Het Thijmgenootschap bevordert reflectie op wetenschappelijke ontwikkelingen en de betekenis daarvan voor onze samenleving en cultuur, vanuit een christelijk perspectief. Het doet dit door middel van boekuitgaven en de organisatie van symposia. Het Thijmgenootschap vervult daarmee een belangrijke brugfunctie tussen drie punten: de wetenschap, de samenleving en de christelijke traditie. In de configuratie van deze drie punten brengt het Thijmgenootschap dwarsverbindingen aan.

Activiteiten

Om aan de doelstelling te voldoen worden de volgende activiteiten ontplooid.

·       Jaarlijks verzorgt de vereniging een aantal (meestal vier) publicaties in de reeks Annalen van het Thijmgenootschap. Het gaat om thematische bundels en een Thijmessay. De bundels kunnen alle gebieden van wetenschap betreffen en belichten een thema vanuit verschillende theoretische en professionele invalshoeken. De Annalen zijn ook voor niet-leden verkrijgbaar.

Voor 2018 zijn de volgende uitgaven voorzien:

  • 106.1: 'Religie en geweld' (red. Frank Bosman en Harm Goris). Naar aanleiding van de themadagen van de Afdeling Katholieke Theologie in 2016 en 2017.
  • 106.2: 'Bundel stipendiaat' (red. Michiel Meijer).Naar aanleiding van het "Thijmseminar" met zeven jonge wetenschappers in het najaar van 2017 over de bronnen van 'onze' westerse moraal.
  • 106.3: 'Informatiestromen' (red. Luca Consoli en Ronald Tinnevelt). Waarheid en democratie vanuit verschillende domeinen belicht.
  • 106.4: 'Thijm-essay 2018'.

·       Door middel van een jaarlijks symposium wordt een actueel thema op het raakvlak van wetenschap en samenleving belicht door deskundigen uit verschillende disciplines. De symposia worden zo mogelijk georganiseerd in samenwerking met 'zusterorganisaties'. De laatste jaren zijn dat de Stichting Thomas More en de Adelbertvereniging.
Het precieze thema van het jaarsymposium 2018  is ten tijde van publicatie van dit beleidsplan nog onderwerp van bespreking in de Wetenschappelijke Raad van de vereniging.

·       Het Thijmgenootschap heeft vier afdelingen:

  • medische afdeling
  • rechts- en bestuurskundige afdeling
  • wijsgerige afdeling
  • afdeling katholieke theologie.

Leden kunnen kenbaar maken of ze ook lid van één of meer afdelingen willen zijn. De afdelingen van de verenging organiseren regelmatig eigen symposia of studiebijeenkomsten.

·       In 2016 is besloten dat het Thijmgenootschap vijf maal een stipendium zal uitreiken aan een veelbelovende jonge wetenschapper of professional. Het stipendium is bedoeld ter bevordering van innovatieve projecten die goed aansluiten bij de missie van het Thijmgenootschap.
Van de stipendiaat wordt verwacht, dat de activiteiten die in het kader van de prijs worden verricht, bekend worden gemaakt aan een breder publiek. Dat kan bijvoorbeeld door middel van een uitgave (in de Annalenreeks), een symposium of expertseminar of een ander te kiezen middel. De stipendiaat wordt daarbij nadrukkelijk verzocht, nieuwe vormen te ontwikkelen waarmee projecten op het grensvlak van wetenschap en samenleving gevaloriseerd kunnen worden. In november 2016 is het eerste stipendium uitgereikt.
In het voorjaar van 2018 zal opnieuw een stipendium worden uitgereikt.

Bestuur en Raad

Het Thijmgenootschap kent een bestuur en een wetenschappelijke raad. Het bestuur is verantwoordelijk voor het algemeen beleid, de wetenschappelijke raad voor de programmering van de Annalenreeks en het symposium, en voor de voordracht van de stipendiaat. Naast deze algemene organen kent iedere afdeling een eigen bestuur. Alle bestuurs- en raadsleden vervullen hun functie onbezoldigd, op basis van vrijwilligheid.