Het jaarlijkse symposium van het Thijmgenootschap, de Stichting Thomas More en de Adelbertvereniging vindt dit jaar plaats op zaterdag 31 oktober in Utrecht. Het thema is: Vervagende leeftijdsgrenzen. Samen leven voorbij de generatieverschillen

In dit boek zijn zowel meer filosofische en beschouwende bijdragen te vinden als concrete voorbeelden van de praktijk van nieuwe gemeenschappen. Samen vormen zij een interessant palet aan beschouwingen over de kracht van ‘communities’, met onderlinge raakvlakken maar ook met verschillende visies op wat in Nederland de ‘participatiesamenleving’ wordt genoemd.

In het huidige tijdsgewricht zien we steeds meer nadruk op toezicht, controle en handhaving, terwijl er tevens een toenemend beroep wordt gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van burgers. Het politiek-maatschappelijke debat lijkt hiermee te gaan over de relatie tussen staat en individuele burgers.

'Dit komt wel slecht uit, want we zouden met enkele mensen de samenleving gaan verbeteren.' Dit zei Simone mij een jaar geleden, toen bij haar een ongeneeslijke ziekte was geconstateerd. Simone de Wit, bestuurslid van de rechts- en bestuurskundige afdeling van het Thijmgenootschap, is 16 maart in Amsterdam overleden.

De Annalen van het Thijmgenootschap: het klinkt eerbiedwaardig, en dat is het ook. Vanaf nu zijn de jaargangen 90 tot 99 (2002-2011) gratis digitaal beschikbaar.

Academische theologie aan de universiteit en het officiële kerkelijke spreken verhouden zich niet altijd even makkelijk tot elkaar. Met name tussen het leergezag van de bisschoppen (en hun bestuursmacht binnen de Kerk) en de academische theologie kunnen conflicten ontstaan.

Het even gepeperde als genuanceerde betoog van Piet Hein Donner was het pronkstuk van het symposium 2014, dat op 1 november werd gehouden in het Noordbrabants Museum in Den Bosch. Een verslag.

Ter verantwoording geroepen. Nieuwe visies op maatschappelijk vertrouwen. Jaarsymposium van het Thijmgenootschap, de Stichting Thomas More en de Adelbert Vereniging. Noordbrabants Museum Den Bosch.

Academische theologie en Kerk staan soms in een spanningsvolle verhouding. Ze zijn nauw met elkaar verbonden, maar hebben eigen taken en verantwoordelijkheden. Beide willen wetenschap, samenleving en geloof dienen, maar doen dat op eigen wijze. Dat botst wel eens en levert wrijving en strijd op.

Tijdens het symposium op 1 november 2014 in Den Bosch wordt om 12.45 uur de statutair verplichte, jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van het Thijmgenootschap gehouden. In verband hiermee gelieve hieronder aan te treffen:

Pagina's