Het lidmaatschap van het Thijmgenootschap staat open voor iedereen die belangstelling heeft voor de doelstelling van de vereniging. U kunt kenbaar maken of u ook lid wilt zijn van één of meer afdelingen (medische afdeling, rechts- en bestuurskundige afdeling, wijsgerige afdeling en afdeling katholieke theologie).

Wie lid wordt van het Thijmgenootschap ontvangt: gratis de Annalen van het Thijmgenootschap direct bij verschijnen (vier boeken per jaar, inclusief het Thijmessay); informatie over de activiteiten en uitnodigingen voor congressen en symposia. Leden die ook geregistreerd staan bij een van de afdelingen ontvangen bericht van de eigen activiteiten van de desbetreffende afdeling.

Een lidmaatschap kost € 40,- per jaar,
voor echtpaar-/partnerleden € 45,-.
Studentleden betalen € 20,-.

Aanmelden

Ledenadministratie van het Thijmgenootschap
Joh. Vijghstraat 34
6524 BT Nijmegen

E: thijmgenootschap@ioi.nl

Ook voor (adres)wijzigingen, opzegging en vragen over uw contributie kunt u daar terecht.

Waarom ik lid ben

Edith Brugmans, voorzitter wetenschappelijke raad van het Thijmgenootschap (tot 2012) en erelid (sinds 2013).

‘Het Thijmgenootschap bundelt bijdragen van christelijke intellectuelen voor een groter publiek, en vervult daarmee een belangrijke brugfunctie tussen wetenschap, christelijke religie en samenleving. Het Thijmgenootschap wil een glimp van het licht van Gods geest doorgeven, in geestelijk verrijkende publicaties en voordrachten.’

Erelid Paul van Tongeren (foto: Ron Zwagemaker), hoogleraar wijsgerige ethiek aan de Radboud Universiteit Nijmegen en de Katholieke Universiteit Leuven

‘Het is van belang ook de grote intellectuele traditie van het christendom te blijven betrekken bij de reflectie over wetenschap en samenleving. Het Thijmgenootschap levert daaraan een belangrijke bijdrage.’

Eelke de Jong, hoogleraar Internationale Economie aan de Radboud Universiteit Nijmegen

‘Binnen Thijm heb ik altijd veel plezier beleefd aan het bediscussiëren van allerhande onderwerpen met mensen van verschillende disciplines. Als lid van de Wetenschappelijk Raad vond ik het een voorrecht dat we zelf de onderwerpen konden bepalen.’

Harm Goris, universitair docent systematische theologie aan de Faculteit Katholieke Theologie van de Universiteit van Tilburg

‘Het Thijm is voor mij om twee redenen belangrijk. Ten eerste ontmoet ik collega-theologen die werken aan de universiteit, kerk en samenleving, om open en vrij te praten over actuele vragen in de theologie. Ten tweede leer ik veel over ontwikkelingen in andere wetenschappen en over de maatschappelijke en theologische relevantie daarvan.’

Fons Plasschaert, emeritus-hoogleraar tandheelkunde, voormalig rector magnificus Radboud Universiteit

‘In deze tijd van kapitalisme, marktdenken en technologische vooruitgang is er een groeiende behoefte aan reflectie op alle maatschappelijke ontwikkelingen, vanuit een wetenschappelijke en levensbeschouwelijke achtergrond. Het Thijmgenootschap is daartoe bij uitstek een geschikt platform, middels de annalenbundels die jaarlijks verschijnen, de jaarvergadering en de vergaderingen van de afdelingen.’

Wim van de Donk, Commissaris van de Koning in Noord-Brabant

‘Het Thijmgenootschap is een echt genootschap, omdat het mensen verenigt die iets met elkaar willen delen om het te kunnen vermenigvuldigen. Het christelijke gedachtegoed, meer in het bijzonder het katholieke sociale denken, heeft een boodschap voor de samenleving, over die samenleving. Kritische contrapunten, uitdagende analyses en inspirerende essays: de samenleving heeft er grote behoefte aan, meer dan soms wel wordt beseft.’

Stephan van Erp, universitair docent systematische religiewetenschap en theologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen

‘Het Thijmgenootschap is een vereniging van mensen die graag doordenken over de drijfveren van wetenschappers. Als theoloog ben ik geïnteresseerd in de invloed van toekomstverwachtingen op de samenleving. Tegenwoordig bouwen mensen met verschillende achtergronden en visies samen aan die samenleving. In publicaties en op symposia neemt Thijm deel aan het publieke debat over wat mensen bindt. Vanuit verscheidene wetenschappelijke disciplines zoekt de vereniging naar nuance en bevordert het gesprek over wat een goede samenleving zou kunnen zijn.’

Roland van der Pluym, manager RCF Kenniscentrum Handhaving Gelderland

‘De activiteiten van Thijm, de Annalen en symposia, bieden een onvervangbare combinatie van persoonlijke betrokkenheid, wetenschappelijke kwaliteit en ethisch-christelijke reflectie.
De samenwerking tussen verschillende disciplines en de open en ongedwongen sfeer waarin die samenwerking gestalte krijgt, staan steeds weer garant voor maatschappelijke en intellectuele relevantie en voor verrijking van mijn eigen inzichten.’

Rolf Hoekstra, emeritus hoogleraar genetica aan de universiteit van Wageningen

Thijm geeft een ontspannen reflectie op levensbeschouwelijke aspecten van wetenschap, in een breed gezelschap met mensen uit zowel alfa als beta en gamma richtingen.’