Het Thijmgenootschap vindt uw privacy belangrijk en gaat zorgvuldig met de door u verstrekte persoonsgegevens om. De gegevens worden behandeld in overeenstemming met wet- en regelgeving, waarbij met name de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van belang is. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
 • enkel die gegevens verwerken die nodig zijn voor dit doel;
 • passende technische en organisatorische maatregelen nemen voor de beveiliging van uw persoonsgegevens.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • toesturen van publicaties;
 • toesturen van nieuwsbrieven, uitnodigingen en aankondigingen;
 • versturen van betalingsverzoeken en verzorgen van de (financiële) administratie.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Voor de bovenstaande doelstellingen verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • voornaam/voorletters;
 • tussenvoegsel;
 • achternaam;
 • titulatuur;
 • geslacht;
 • E-mailadres;
 • telefoonnummer;
 • ingangsdatum lidmaatschap, lidmaatschapsnummer en soort lidmaatschap;
 • bankrekeningnummer (IBAN);
 • betaalgegevens per kalenderjaar.

Verstrekking aan derden
Het Thijmgenootschap verstrekt uw gegevens uitsluitend aan een derde partij indien en voor zover dat noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • de toezending van publicaties en nieuwsberichten.

Met bedrijven die in onze opdracht gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn
Het Thijmgenootschap bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Het Thijmgenootschap neemt passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Met de partij die namens het genootschap de administratie voert, zijn de maatregelen vastgelegd in een service- annex verwerkersovereenkomst. Bestuursleden hebben op verzoek toegang tot de administratie via eigen wachtwoord en gebruikersnaam; zij zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u bij een dergelijk verzoek vragen, u adequaat te identificeren.

Vragen en klachten
Het Thijmgenootschap houdt het recht het privacybeleid te wijzigen. Mocht u een vraag of klacht hebben over het beleid of over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover met ons contact op te nemen:

Secretariaat Thijmgenootschap
p/a Koningin Wilhelminaplein 848
1062 KS Amsterdam
E: contact@thijmgenootschap.nl