In verband met de jaarljkse Algemen Ledenvergadering van het Thijmgenootschap, gelieve hieronder aan te treffen:

(0) ALV kennisgeving
(1) Verslag van de ALV op 11 november 2019
(2) Jaarverslag 2019
(3) Financieel Jaarverslag 2019 en oordeel kascommissie
(4) Overzicht décharges en benoeming leden kascontrolecommissie 2020
(5) Overzicht herbenoeming van raads- en bestuursleden

Eefje de Gelder, secretaris Thijmgenootschap