Tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering, op 1 november 2014, is Prof. Van Mourik benoemd tot lid van de kascontrolecommissie voor de jaarrekening 2014, naast Jhr. Van Nispen tot Sevenaer.

Dhr. Van Mourik heeft al drie achtereenvolgende jaren deel uitgemaakt van de controlecommissie, voor de jaarrekeningen 2011, 2012 en 2013. Daarmee is statutair een einde gekomen aan de mogelijkheid tot herbenoeming.

Het bestuur van het Thijmgenootschap stelt voor, in zijn plaats te benoemen Dhr. Dr. Beekelaar, die bereid is gevonden dit jaar deel uit te maken van de commissie.

Eventuele bezwaren kunt u tot uiterlijk 1 augustus a.s. kenbaar maken door een e-mail te sturen aan ons digitaal contactadres: contact@thijmgenootschap.nl.