Geachte leden van het Thijmgenootschap,

Hierbij nodig ik u van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering van het Thijmgenootschap op zaterdag 18 november 2023. De vergadering vindt plaats in de Grote Kerk te Den Bosch (Kerkstraat 20) en vangt aan om 13:00.

Na de ledenvergadering zal het ATT symposium plaatsvinden, dat als thema ‘Solidariteit’ heeft. Meer informatie daarover vindt u in bijgevoegde flyer.

Aanmelden voor de ALV graag vòòr donderdag 16 november. Dat kan d.m.v. een e-mail naar secretaris.thijmgenootschap@outlook.com

De agenda van de Algemene Ledenvergadering is als volgt:

  1. Opening
  2. Vaststelling agenda
  3. Mededelingen
  4. Verslag van de schriftelijke ALV 2022 – zie bijlage
  5. Jaarverslag 2022 – zie bijlage
  6. Financieel Jaarverslag 2022 – zie bijlagen
  7. Decharge en benoeming leden kascontrolecommissie 2023 – zie bijlage 4
  8. Af- en aantreden algemeen bestuur – zie bijlage 5
  9. Rondvraag
  10. Sluiting

Alle relevante stukken voor de Algemene Ledenvergadering zijn in de bijlagen en op de website van het Thijmgenootschap te vinden:https://www.thijmgenootschap.nl/.

Voor het bijwonen van het ATT symposium geeft u zich separaat op, via de website van Stichting Thomas More: https://www.thomasmore.nl/nieuws/2023/att-symposium-2023-solidariteit-in-de-21e-eeuw/

Met vriendelijke groet,
Eefje de Gelder, MSc MA
Secretaris van het Thijmgenootschap