thijm_96-1

96

Het marktdenken, dat na een lang voortraject met de invoering van de Zorgwet per 1 januari 2006 definitief zijn intrede heeft gedaan in de gezondheidszorg, is een gegeven dat, hoe men het ook wendt of keert, zijn invloed zal doen gelden. Belangrijke vraag is hoe het marktdenken in de gezondheidszorg zal worden geïmplementeerd en hoe dit zal doorwerken in het geneeskundig handelen. Aan het beeld van de traditionele dokter is in de afgelopen jaren behoorlijk geknaagd. Zijn de oude idealen in dit beeld nog herkenbaar?

Door verschillende auteurs wordt het fenomeen zorgmarkt tegen het licht gehouden en worden thema’s als geneeskunde, economie, ethiek en levensbeschouwing nader verkend in hun relatie tot traditionele waarden als vertrouwen, aandacht, compassie, privacy, beroepsgeheim, vrijheid van handelen en autonomie.

Oude idealen in een nieuwe zorgmarkt is aflevering 96.1 in de Annalen van het Thijmgenootschap.